RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Alca torda  Linnaeus, 1758

alke

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
16,0
Gjeldende kriterier
A2(b)
A2
50-80 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
b
% endring basert på egnet bestandsindeks for arten
I Norge hekker alke i sjøfuglkolonier fra Rogaland til Varangerfjorden i Finnmark. De største koloniene er på Nord-Fugløy i Troms, og Loppa, Hjelmsøy, Gjesværstappan og Syltefjord i Finnmark. I Sør-Norge er hekkebestnaden størts på Runde i Møre og Romsdal. Alken overvintrer langs hele norskekysten og i Nordsjøen og Skagerak. Den norske hekkebestanden for alke er nå anslått til å være ca 90 000 reproduserende individ (S.-H. Lorentsen pers. komm.). Data fra Nasjonalt overvåkingsprogram for sjøfugl (Lorentsen & Christensen-Dalsgaard 2009, Svein Håkon Lorentsen pers.medd.) indikerer sterk bestandsnedgang på Verøy-Røst (størrelsesorden 90% nedgang) og også nedgang på Hjelmsøya, men vekst i den lille bestanden på Sklinna. Den lille bestanden i Sogn & Fjordane ser ut til å blitt halvert i perioden 1995-2012 (Larsen 2014). Samlet sett ser det ut til å ha vært en bestandsnedgang for hele den norske bestanden i intervallet 50-80 % i løpet av artens siste 3 generasjoner (1967-2014), og nedgangen var særlig stor i første del av denne tidsperioden. Dette kvalifiserer til rødlistekategori EN etter kriteriet A2. Bestanden i Storbritannia er stor og ser ut til å ha vært i vekst i siste 40-års periode (JNCC 2014), Den islandske bestanden, som utgjør hoveddelen av den europeiske bestanden, er imidlertid nå rapportert om å være i nedgang (BirdLife International 2015b) og på grunn av dette er arten klassifisert som NT på den Europeiske rødlista (BirdLife International 2015a). Rødlistekategori nedgraderes derfor ikke.
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
Finnmark
kjent
 • Saltvannssystemer
 • Kysttilknyttet mark
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
VUº
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning fra stedegne arter
Predatorer
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning fra stedegne arter
Byttedyr/næringskilde
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Høsting
Indirekte via høsting av artens næring
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Klimatiske endringer
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
 • Publikasjoner

  • Lorentsen, S.-H. & Christensen-Dalsgaard, S. 2009. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2008. NINA Rapport 439: 53 s.
  • Larsen, T. 2012. Sjøfuglteljingar i Sogn og Fjordane i 2012. Hekkefuglteljingar i sjøfuglreservata. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport 9-2012: 1-116.
  • JNCC 2014. Seabird Population Trends and Causes of Change: 1986-2013 Report. http://jncc.defra.gov.uk/page-3201
  • BirdLife International. 2015a. European Red List of Birds. Luxenbourg: Office for official publications of the European Communities. 70 s. https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/RL-4-020.pdf
  • BirdLife International. 2015b. Internettsøk kriteriedokumentasjon Europeisk rødliste 2015. http://www.iucnredlist.org/initiatives/europe
  • Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Lorentsen, S.-H., Strøm, H., Bustnes, J.O., Christensen-Dalsgaard, S., Descamps, S., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Hanssen, S.A., Lorentzen, E., Moe, B., Reiertsen, T.K. & Systad, G.H. 2015. SEAPOP. De ti første årene. Nøkkeldokument 2005-2014. SEAPOP. Norsk institutt for naturforskning, Norsk Polarinstitutt & Tromsø Museum – Universitetsmuseet. Trondheim, Tromsø. 58 s.
 • Personer

  • Lorentsen, Svein-Håkon