RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Ardea cinerea  Linnaeus, 1758

gråhegre

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

I Norge hekker gråhegren langs kysten i store deler av landet, sparsomt i Troms og Finnmark. Den går også opp i dalførene på Østlandet og i Trøndelag. Arten hekker i kolonier, helst i trær eller fjellhyller, men i avsidesliggende områder uten predatorer også i busker eller rett på bakken. Gråhegren lever hovedsakelig av fisk, men også amfibier, mindre pattedyr, fugleunger mm. Den kan pendle store avstander mellom kolonien og fødeområdene. Etter hekkingen sprer særlig ungfuglene seg langt bort fra fødestedet, til nordsjølandene og særlig De britiske øyer. En større andel voksne fugler blir i landet over vinteren. Norsk hekkebestand er anslått til å være i intervallet 10 000 til 20 000 individ (Shimmings & Øien 2015). Det er ikke indikasjoner på bestandsforhold som kvalifiserer arten til rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.