RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Apus apus  Linnaeus, 1758

tårnseiler

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

I Norge hekker tårnseileren hovedsakelig i Sør-Norge, men arten finnes også spredt i våre tre nordligste fylker. Den er i hekketiden knyttet til bebygde områder og har reir i hulrom i bygninger, og lever av insekter som fanges i luften. Overvintrer i sørlige deler av Afrika. Den norske hekkebestanden er anslått til mellom 70 000 og 150 000 individ (Shimmings & Øyen 2015) og ser ut til å ha vært relativt stabil i 18-års perioden 1996-2013 (Kålås et al 2014). Noe variasjon i bestandsindekser fra hekkefugltakseringen kommer trolig av begrenset datamengde kombinert med naturlig variasjon. For Sverige (Green & Lindstrøm 2014) og Danmark (Dansk ornitologisk forening 2014) er det rapportert om bestandsnedgang etter årtusenskiftet, mens den finske bestanden er rapportert som stabil (Valkama et al. 2011) og samlet for Europa er det tendenser til bestandsvekst i perioden 1991-2012 (EBCC 2014). Basert på denne informasjonen klassifiseres ikke arten som rødlisteart.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
 • Publikasjoner

  • Kålås, J.A., Husby, M., Nilsen, E.B., & Vang, R. 2014. Bestandsvariasjoner for terrestriske fugler i Norge 1996-2013. Norsk Ornitologisk Forening Rapport 4/2014. 1-36
  • Green, M. & Lindström. Å. 2014. Övervakning av fåglarnas populasjonsutveckling - Årsrapport 2013. Rapport, Biologiska Institusjonen, Lund Universitet.
  • Valkama, J., Vepsäläinen, V. & Lehikoinen, A. 2011. The Third Finnish Breeding Bird Atlas. Finnish Museum of Natural History and Ministry of the Environment.
  • EBCC 2014. Trends of common birds in Europe, 2014 update. www.ebcc.info/index.php?ID=557
  • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater og trender for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.
 • URI

  • Dansk ornitologisk forening 2014 - Danske Fugle