RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Tadorna tadorna  (Linnaeus, 1758)

gravand

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

I Norge hekker gravand vanlig langs kysten i gruntvannsområder. Arten er knyttet til fjære- og mudderområder med rik bunndyrfauna, og lever hovedsakelig av små snegler som filtreres fra bunnsubstratet. Våre fugler overvintrer langs Nordsjøkysten. Tidlig på høsten trekker fuglene til svært konsentrerte områder i Vadehavet i Tyskland (og i de senere år også Nederland) for å myte. Den norske hekkebestanden er anslått til å være i intervallet 3 200 til 6 400 individ (Shimmings & Øyen 2015). Vi mangler konkret kunnskap om bestandsendringer for gravand, men ser ikke indikasjoner på bestandsforhold som kvalifiserer arten for rødlisting.
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.