RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Mergus serrator  Linnaeus, 1758

siland

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

I Norge hekker siland vanlig i store deler av landet, særlig ved kysten og i fjordene, men også i næringsfattige, større fiskerike vann og vassdrag i innlandet. Arten er knyttet til klart vann, og lever av fisk. Våre fugler overvintrer langs norskekysten. Viktige myteområder for hannene er konsentrert til Midt-Norge. Den norske hekkebestanden er anslått til å være i intervallet 20 000 - 60 000 individ (Shimmings & Øyen 2015). Vi mangler konkret kunnskap om bestandsendringer for siland, men ser ikke indikasjoner på bestandsforhold som kvalifiserer arten for rødlisting.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.