RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cygnus olor  (J. F. Gmelin, 1789)

knoppsvane

Kategori - livskraftig LCº

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
7,0
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 2000

Nedgradering av kategori når sannsynlighet for utdøing er sterkt påvirket av populasjoner i naboland

Kategori endret fra NT

Årsak til nedgradering av kategori: Den totale Europeiske bestanden av knoppsvane er i vekst (EBCC 2014). Også økende og robuste bestander i våre naboland (Valkama et al. 2011, Ottosson et al. 2012, Green & Lindstrøm 2014) som minsker sjansen for utdøing i Norge. Nedgraderes derfor fra NT til LC.

I Norge hekker knoppsvane ved grunne næringsrike innsjøer og i skjermede bukter og viker langs sjøen, samt på øyer i skjærgården, i lavlandet langs kysten fra svenskegrensen til Rogaland samt et stykke inn dalførene på Østlandet. Arten lever mest av alger og vannplanter som beites ned til en meters dyp. Våre fugler er dels stasjonære (særlig på Jæren) og trekker dels til Danmark avhengig av fødetilgangen om vinteren. Arten etablerte seg her i landet på 1920 og -30-tallet og har etter det vært i mer eller mindre kontinuerlig vekst. Den norske hekkebestanden er nå vurdert til å være i intervallet 950 - 1450 reproduserende individ (Shimmings & Øyen 2015), og bestanden ser fortsatt ut til å være i svak vekst. Arten plasseres i rødlistekategori NT basert på kriteriet D1 (1000-2000 reproduserende individ).
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LCº
 • Publikasjoner

  • Valkama, J., Vepsäläinen, V. & Lehikoinen, A. 2011. The Third Finnish Breeding Bird Atlas. Finnish Museum of Natural History and Ministry of the Environment.
  • Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson, M., Svensson, S. & Tjernberg, M. 2012. Fåglarna i Sverige – antal och förekomst. Sveriges Ornitologiska Förening, Halmstad.
  • Green, M. & Lindström. Å. 2014. Övervakning av fåglarnas populasjonsutveckling - Årsrapport 2013. Rapport, Biologiska Institusjonen, Lund Universitet.
  • EBCC 2014. Trends of common birds in Europe, 2014 update. www.ebcc.info/index.php?ID=557
  • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.