RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cygnus cygnus  (Linnaeus, 1758)

sangsvane

Kategori - livskraftig LCº

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
9,0
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 1000

Nedgradering av kategori når sannsynlighet for utdøing er sterkt påvirket av populasjoner i naboland

Kategori endret fra VU

Årsak til nedgradering av kategori: Nedgraderes fra VU til LC da arten er i vekst i Norge, samtidig som den samlede Vest-Europeiske bestanden er rapportert om å være i økning (http://wpe.wetlands.org/) og både de svenske og finske hekkebestandene er i vekst (Ottosson et al. 2012, Valkama et al. 2011).

Sangsvane hekket tidligere spredt i vegetasjonsrike tjern og innsjøer, ofte typisk i de mest utilgjengelige myrområdene i nordlige deler av Norge. I de seinere år har arten imidlertid ekspandert sørover og hekker nå flere steder i Sør-Norge samtidig som bestanden i Nord-Norge har økt. Våre fugler overvintrer trolig hovedsakelig i Norge, men vinterbestanden er mye større enn hekkebestanden så det antas at også svenske, finske og muligens russiske sangsvaner overvintrer hos oss. Arten er avhengig av åpent vann og forflytter seg om høsten og vinteren etter isforholdene. Den norske hekkebestanden er vurdert til å være i intervallet 700 til 1200 individ (Shimmings & Øyen 2015). Bestanden har vært i sterk vekst med ekspansjon sørover i Norge siden 1990-tallet og arten hekker nå i så godt som alle fylker (Shimmings & Øyen 2015). Arten plasseres i kategori VU på grunn av lav hekkebestand (kriterium D1, 250 - 1000 reproduserende individ).
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LCº
 • Publikasjoner

  • Valkama, J., Vepsäläinen, V. & Lehikoinen, A. 2011.. The Third Finnish Breeding Bird Atlas. Finnish Museum of Natural History and Ministry of the Environment.
  • Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson, M., Svensson, S. & Tjernberg, M. 2012. Fåglarna i Sverige – antal och förekomst. Sveriges Ornitologiska Förening, Halmstad.
  • Wetlands International 2014. Waterbird Population Estimates
  • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.
 • URI

  • Wetlands International. Waterbird Population Estimates.