RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Clangula hyemalis  (Linnaeus, 1758)

havelle

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
4
Gjeldende kriterier
C1
C1
Pågående populasjonsreduksjon
< 10000 individ og 5 % reduksjon på 10 år/3 gen.
Bakgrunnsdata
Min
6000
Max
14000
Vurdert populasjonstørrelse
8400
I Norge hekker havelle i høyfjellet i Sør-Norge og ut til kysten fra Brønnøysund og nordover. Arten er i hekketiden knyttet til ferskvansdammer og småvann særlig i den lavalpine regionen og hekker høyere til fjells enn andre ender. Om vinteren er havelle en typisk havfugl som forekommer langs isfrie kyster i arktiske strøk, sør til Danmark. Norske og svenske hekkefugler overvintrer sannsynligvis langs norskekysten. Den norske hekkebestanden er anslått til å være mellom 6 000 og 14 000 individ (Shimmings & Øyen 2015). Vi har ingen landsdekkende kvantitativ kunnskap om endringer i hekkebestand for denne arten i Norge. Overvåking av overvintrende sjøfugl langs norskekysten viser en bestandsnedgang i størrelsesorden 2,8 % pr. år for perioden 1980-2011 (størrelsesorden 25 % for en 12-års periode) (S.H. Lorentsen pers.medd.), men det er usikkert hvordan dette representerer endringer for norsk hekkebestand. Wetlands International (http://wpe.wetlands.org/) rapporterer også om avtagende bestand i Nordvest-Europa for perioden 2000-2010. Ottosson et al. (2012) antar en liten bestandsøkning for den svenske bestanden siste 30 år, men i svensk rødliste 2015 er det, basert på vintertellinger i Østersjøen, antatt at det har vært en klar bestandsnedgang siste 20 år som også er ventet å fortsett i kommende år. Vi antar her at den norske hekkebestanden er like under 10 000 individ og at det har vært en liten bestandsnedgangen i Norge siste 12 år. Arten plasseres da i kategorien NT etter kriteriet C1 (< 10 000 reproduserende individ og > 5 % bestandsnedgang siste 3 generasjoner).Rødlistekategori nedgraderes ikke da det er rapportert om bestandsnedgang i den vest-europeiske bestanden og arten er rødlistet som VU på globalt nivå. (IUCN 2014).
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Telemark
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
Finnmark
kjent
 • Ferskvannssystemer
 • Våtmarkssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad

Klimatiske endringer
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent

Ukjent
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
 • Publikasjoner

  • Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson, M., Svensson, S. & Tjernberg, M. 2012. Fåglarna i Sverige – antal och förekomst. Sveriges Ornitologiska Förening, Halmstad.
  • IUCN 2014. The IUCN Red List of Threatened Species 2014.3. http://www.iucnredlist.org/search
  • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.
 • Personer

  • Lorentsen, Svein Håkon
 • URI

  • Wetlands International 2014. Waterbird Population Estimates.