RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Anser fabalis  (Latham, 1787)

sædgås

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
7,0
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 1000
I Norge hekker sædgås spredt på Varangerhalvøya (underarten rossicus) og på Finnmarksvidda, i Sør-Varanger og i Børgefjellområdet i Nord-Trøndelag (underarten fabalis), og det er også registrert hekking på Hardangervidda. Arten hekker som oftest i minerotrofe myrkomplekser. Underarten rossicus er knyttet til åpne områder i lav- og mellomalpin sone, mens underarten fabalis hekker i områder med barskog eller bjørkeskog. Våre fugler overvintrer i sørlige deler av Skandinavia, Vest-Tyskland og Nederland. Den norske hekkebestanden er nå anslått til å være mellom 470 og 950 individ samlet for de to underartene (Shimmings & Øyen 2015). Vi har ingen kvantitativ kunnskap om bestandsendringer for denne arten for Norge. Lokale rapporter tyder imidlertid på at den norske hekkebestanden nå er relativt stabil (se info i Shimmings & Øyen 2015) etter en bestandsnedgang på 1970- og 80-tallet. Arten plasseres i rødlistekategorien VU basert på kriteriet D1 (250-1000 reproduserende individ). Relativt små bestander i Sverige (Ottosson et al. 2012) og Finland (Valkama et al. 2011) som delvis ser ut til å være minkende gjør at rødlistekategori ikke nedgraderes.
Hedmark
kjent
Buskerud
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
mulig
Troms
kjent
Finnmark
kjent
  • Ferskvannssystemer
  • Våtmarkssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
< 10 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
  • Publikasjoner

    • Valkama, J., Vepsäläinen, V. & Lehikoinen, A. 2011. The Third Finnish Breeding Bird Atlas. Finnish Museum of Natural History and Ministry of the Environment.
    • Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson, M., Svensson, S. & Tjernberg, M. 2012. Fåglarna i Sverige – antal och förekomst. Sveriges Ornitologiska Förening, Halmstad.
    • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.