RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Anser anser  (Linnaeus, 1758)

grågås

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

I Norge hekker grågås langs kysten fra svenskegrensen til Porsanger. Arten er hos oss i hekketiden hovedsakelig knyttet til saltvann hvor den hekker på holmer og øyer, men den kan også hekke i næringsrike innsjøer i lavlandet. Våre fugler overvintret tidligere i all hovedsak i Sør-Spania, men mange fugler drar nå til Nord-Spania eller Nederland. Den norske hekkebestanden er anslått til å være i intervallet 36 000 og 42 000 individ (Shimmings & Øien 2015) og er i økning. Fram til 1960-tallet var utbredelsen begrenset til Rogaland og nordover, men grågås hekker nå også langs Sørlandskysten og i Oslofjorden. Vi ser ingen indikasjoner på bestandsforhold som gjør at artene kvalifiserer for rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.