RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Anas strepera  Linnaeus, 1758

snadderand

Kategori - nær truet NTº

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
3,0
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 250

Nedgradering av kategori når sannsynlighet for utdøing er sterkt påvirket av populasjoner i naboland

Kategori endret fra EN

Årsak til nedgradering av kategori: Stor økning for den sentral-europeiske bestanden etter en nedgang på 1970-90 tallet (Wetland International 2014). Øker nå også sterkt i Sverge (80 % siste 15-18 år, se Svensk Rødliste 2015) og Finland, noe som gjør at sjansen for utdøing i Norge reduseres. Særlig med bakgrunn i den pågående bestandsveksten i Sverige nedgraderes kategori 2 steg fra EN til NT.

I Norge er snadderand funnet hekkende nord til Troms. Arten er fåtallig og er i hekketiden knyttet til våtmark og grunne næringsrike dammer, oftest med frodig vegetasjon. Våre fugler overvintrer hovedsakelig rundt Svartehavet til Middelhavet og i Afrika. Hekkebestanden er vurdert som varierende og er anslått til mellom 24 og 100 reproduserende individ (Shimmings & Øyen 2015). Bestandsetimatet er imidlertid usikkert da arten kan være vanskelig å oppdage i hekketida. Vi har ingen kvantitative mål for bestandsutvikling, men arten observeres stadig oftere i Norge og trolig har vi nå en bestandsvekst. Basert på at arten er vanskelig å oppdage i hekketida vurderer ekspertgruppa den norske hekkebestanden til å være i overkant av 50 reproduserende individ, noe som kvalifiserer til rødlistekategori EN på grunn av lav hekkebestand (kriterium D1).
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
mulig
Hedmark
mulig
Oppland
mulig
Buskerud
mulig
Vestfold
mulig
Telemark
mulig
Aust-Agder
mulig
Vest-Agder
mulig
Rogaland
kjent
Hordaland
mulig
Sogn og Fjordane
mulig
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
mulig
  • Ferskvannssystemer
  • Våtmarkssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NTº
  • Publikasjoner

    • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.
  • URI

    • Wetlands International 2014. Waterbird Population Estimates.