RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Anas platyrhynchos  Linnaeus, 1758

stokkand

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

I Norge hekker stokkanda vanlig i store deler av landet, med avtagende tetthet mot nord og mot fjellet. Arten er knyttet til vann og foretrekker grunne nærings- og vegetasjonsrike sjøer, men er svært tilpasningsdyktig og tolerant med hensyn på hekkebiotop så lenge det er noe åpent vann i nærheten. Våre fugler overvintrer hovedsakelig i Norge; fugler i og rundt byene er stasjonære, fugler fra høyereliggende strøk trekker ut til kysten eller ut av landet. Den norske hekkebestanden er anslått til å være mellom 86 000 og 150 000 individ (Shimmings & Øyen 2015). Da det ikke finnes noen bestandsovervåking for andefugler som hekker i ferskvann i Norge finnes det ingen konkret informasjon om pågående bestandsendringer for stokkand. Hekkebestanden er imidlertid vurdert til å ha vært relativt stabil i siste 15-årsperiode (Shimmings & Øyen 2015), og både den skandinaviske (Dalby et al. 2013) og den europeiske bestanden (EBCC 2014) ser ut til å være i økning. Arten klassifiseres derfor ikke som rødlisteart.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Dalby, L., Söderquist, P., Christensen, T.K., Clausen, P., Einarsson, A., Elmberg, J., Fox, A.D., Holmqvist, N., Langedoen, T., Lehikoinen, A., Lindström, Å., Lorentsen, S.-H., Nilsson, L., Pöysä, H., Rintala, J., Sigfússon, A., & Svenning, J.C. 2013. The. The status of the northern popualtions of the mallard (Anas platyrhynchos) in a changing world. Ornis Fennica 90: 2-15.
    • EBCC 2014. Trends of common birds in Europe, 2014 update. www.ebcc.info/index.php?ID=557
    • Shimmings, P. & Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.