RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Crossaster squamatus  (Döderlein, 1900)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for armfotinger, pigghuder, kappedyr

Direkte vurdert til 'LC' uten gjennomgang av IUCN-kriteriesett. Nordlig art med hovedutbredelse i Arktis og langs skråningen mot Norskehavet. Det foreligger noen få funn fra Finnmarkskysten og sør til Fensfjorden.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC