RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Canalidion montanum  Emerton, 1882

Vurdert under navnet
Theridion montanum

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for edderkoppdyr

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
8 km²
Mørketall
25
Beregnet areal
200
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Det finnes et funn av Canalidion montanum (tidligere Theridion montanum) fra 1970-tallet i Hedmark og et nyere funn fra Buskerud. Dette er en østlig art med sin vestligste kjente utbredelse i Norge. Arten lever på gran i gammelskog, hvilket gjør sitt til at arten er sårbar ovenfor moderne skogbruk. Det eksisterer data som indikerer at populasjonene fluktuerer veldig fra år til år og det er tydelig at arten er lokal og sjelden. Utbredelsen er sannsynlig større enn funnene tilsier, men arten er trolig fragmentert dersom den trenger gammelskog. Canalidion montanum vurderes derved som VU etter kriteriene B2a((i))b(iii).
Hedmark
mulig
Buskerud
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk
Skogbruk (kommersielt)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Wunderlich, J. 1973. Zwei for Norwegen neue Spinnetiere: Nemastoma bimaculatum und Theridion montanum (Arachnida: Opiliones: Nemastomatidae und Araneae: Theridiidae). Senckenberg biol. 54: 177
    • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
    • Kålås, J.A., Viken, Å., Henriksen, S. & Skjelseth, S. (red.). 2010. Norsk rødliste for arter 2010. Artsdatabanken, Trondheim
    • Nentwig W., Blick T., Gloor D., Hänggi A. & Kropf C. Version 08.2014. Spiders of Europe