RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Thanatus arcticus  Thorell, 1872

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for edderkoppdyr

Thanatus arcticus er en nordlig art som lever på subalpin hei og i skog. Det er rapportert ett funn i 2009 fra Radjevarri, Guovdageaidnu i Kautokeino kommune, samt et eldre funn fra Alta. Arten er kun kjent fra Torne Lappmark i Sverige og er også tatt i Finland ifølge europeisk litteratur. Den er ellers kjent fra nordlige deler av Russland, Asia og Nord-Amerika. Arten er nok mer utbredt i nordlige deler av landet vårt enn hva eksisterende funn skulle tilsi, men det ser ikke ut til at den er tallrik. Likevel kan habitatet ikke regnes som truet, og arten blir plassert i kategorien LC.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
  • Publikasjoner

    • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
    • Almquist, Sven. 2006. The Swedish Araneae. Part 2. The families Dictynidae to Salticidae. 320 pp.
    • Kålås, J.A., Viken, Å., Henriksen, S. & Skjelseth, S. (red.). 2010. Norsk rødliste for arter 2010. Artsdatabanken, Trondheim
    • Nentwig W., Blick T., Gloor D., Hänggi A. & Kropf C. Version 08.2014. Spiders of Europe