RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Typhochrestus sylviae  Hauge, 1968

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for edderkoppdyr

Typhochrestus sylviae er så langt vår eneste endemiske edderkoppart, selv om den også må finnes i Sverige ettersom det eneste kjente funn skriver seg fra Skjomenfjorden nær Svenskegrensa. Arten ble beskrevet i 1968, men er ikke funnet siden, tross ettersøk. Den er også sjekket av utenlandske eksperter som ikke har registrert funn fra andre land. Hvorfor arten tilsynelatende er så begrenset i utbredelse er uvisst, det kan her dreie seg om en skandinavisk endemitet. Det faktum at det eneste funnet begynner å bli av eldre dato, sammen med at det er meget vanskelig å anslå mørketall ettersom habitatet er meget vanlig, vurderes derfor arten som DD.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
> 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat
Landbruk
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
    • Hauge, E. 1968. Typhocrestus sylviae n.sp. and Panamomops mengei Simon (Araneae) in Norway. Norsk ent. Tidskr. 15: 65-69
    • Kålås, J.A., Viken, Å., Henriksen, S. & Skjelseth, S. (red.). 2010. Norsk rødliste for arter 2010. Artsdatabanken, Trondheim