RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Caviphantes saxetorum  (Hull, 1916)

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for edderkoppdyr

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
12 km²
Mørketall
10
Beregnet areal
120
a.i
Kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Caviphantes saxetorum er kun kjent fra Norge i Fennoskandia og det finnes kjente funn fra Sør-Trøndelag, Hedmark og Nordland. Funnene fra Hedmark og Nordland er fra nyere tid og utbredelsen er tydligvis videre enn antatt før. Arten lever under steiner og avsetningsmateriale nær vann (elver og kyst har vært funnsteder i Norge så langt). Arten har også blitt funnet flere steder krypende blant mauren Formica lemani under steiner, hvor den oppførte seg som om den var hjemme i maurkoloniene. Caviphantes saxetorum kan altså være myrmecophil, selv om dette ikke tidligere er nevnt i litteraturen. Habitatet; steiner og avsetningsmateriale nær elvebredder og vann, er et av de mest truede i Norge og minker stadig, til tross for økt kunnskap om elvebreddens betydning for det biologiske mangfoldet. Derfor vurderes arten som EN etter kriteriene B2a(i)b(iii). De norske funnene av C. saxetorum er det nordligste i Europa og den er forøvrig en sjelden art i hele utbredelseområdet. Norge har et spesielt nordisk forvaltningsansvar for arten.
Hedmark
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
  • Flomsone
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat
Landbruk
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Annen påvirkning på habitat
Motorferdsel
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Aakra, K. 2000. Noteworthy records of spiders (Araneae) from central regions of Norway. Norwegian journal of Entomology. 47: 153-162
    • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
    • Nentwig W., Blick T., Gloor D., Hänggi A. & Kropf C. Version 08.2014. Spiders of Europe
    • Kålås, J.A., Viken, Å., Henriksen, S. & Skjelseth, S. (red.). 2010. Norsk rødliste for arter 2010. Artsdatabanken, Trondheim