RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Araneus saevus  (L. Koch, 1872)

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for edderkoppdyr

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(ii,iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 2000 km²
Kjent forekomstareal
4 km²
Mørketall
200
Beregnet areal
800
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Araneus saevus ble oppdaget i Nord-Trøndelag i 1996 etter mer enn 100 år uten kjente funn fra Norge og alle de eldre funnene var fra østlige deler av Sør-Norge. Arten har derfor trolig en vid utbredelse i Trøndelag og på Østlandet, men er åpenbart sjelden og lokal, noe data fra Finland og Sverige understøtter. Dette er en av de store Araneus-artene som er avhengig av eldre kontiunitetsskog (hvor den sannsynligvis lever i trekronene). Basert på den begrensede og spredte forekomsten vurderes arten som NT etter kriteriene B2a((i))b(ii,iii).
Oslo og Akershus
mulig
Hedmark
mulig
Buskerud
mulig
Nord-Trøndelag
kjent
 • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk
Skogbruk (kommersielt)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Annen påvirkning på habitat
Vedhogst, avvirkning av spesielle type trær (gamle, hule, brannskade)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
 • Publikasjoner

  • Tømmerås, B. Å. et al. 2000. Effekter av fragmentering på biodiversitet i skog. NINA Fagrapport. 40: 1-89
  • Aakra, K. 2000. Noteworthy records of spiders (Araneae) from central regions of Norway. Norwegian journal of Entomology. 47: 153-162
  • Collett, R. 1877. Oversigt over Norges Araneida II. Forh.Vidensk.Selsk.Krist. 1876: 1-27
  • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
  • Kålås, J.A., Viken, Å., Henriksen, S. & Skjelseth, S. (red.). 2010. Norsk rødliste for arter 2010. Artsdatabanken, Trondheim
  • Almquist, Sven. 2005. The Swedish Araneae. Part 1. The families Atypidae to Hahniidae (Linyphiidae excluded). 284 pp.