RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Aculepeira ceropegia  (Walckenaer, 1802)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for edderkoppdyr

Aculepeira ceropegia er blitt registrert i Norge i 1877 (Åmot og Elverum, Hedmark) og i 2012 (Sauherad, Telemark). På kontinentet finnes den i menneskeskapte miljøer (kulturlandskap). I Sverige er utbredelsen ganske stor, og der finnes arten i både kulturlandskap og i myrer og våtmarksområder. I Norge er den blitt funnet i furuskog ved myr. Dersom arten lever i våtmarksområder i større utstrekning enn i kulturmark i Norge er mørketallet troligen høyt. Arten er iøynefallende, og burde ikke være veldig oversett på steder der mennesker ofte befinner seg. Det råder derfor usikkerhet hvis arten er så sjelden som antall funn tilsier, eller hvis den er livskraftig i et habitat som ikke er blitt tilstrekkelig undersøkt for å finne arten. Med bakgrunn av utbredelse i naboland og bruk av mørketall for å oppnå mulige utbredelse- og forekomstarealer, kunne A. ceropegia ha havnet på rødlisten fra NT til VU, men da ikke tilstrekkelige del-kriterier ble oppfylt endte arten opp på kategorien LC.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
 • Publikasjoner

  • Collett, R. 1877. Oversigt over Norges Araneida II. Forh.Vidensk.Selsk.Krist. 1876: 1-27
  • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
  • Almquist, Sven. 2005. The Swedish Araneae. Part 1. The families Atypidae to Hahniidae (Linyphiidae excluded). 284 pp.
  • Kålås, J.A., Viken, Å., Henriksen, S. & Skjelseth, S. (red.). 2010. Norsk rødliste for arter 2010. Artsdatabanken, Trondheim
  • Nentwig W., Blick T., Gloor D., Hänggi A. & Kropf C. Version 08.2014. Spiders of Europe