RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Ceriana conopsoides  (Linnaeus, 1758)

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for tovinger

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
1
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
4 km²
Mørketall
20
Beregnet areal
80
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Ceriana conopsoides er kun kjent fra én lokalitet i Norge (Leirsjøen i Eidskog i Hedmark). Arten er observert på bl.a. korsblomster, selje og hagtorn i Sverige. Den er også observert på trær som har sevjende sår og hulheter (som eik, alm, ask, bjørk, hestekastanje). Larven har blitt observert i sevjende løvtrær og i fuktige hulheter i disse. Ceriana conopsoides har trolig en større utbredelse enn det dagens kunnskap viser og mørketall for forekomstareal er satt til 20. Arten har trolig en sterkt fragmentert forekomst i Norge på grunn av stor avstand mellom egnede habitater (stor, gamle og hule trær). Disse habitatene er generelt sett på tilbakegang og kvaliteten på egnede habitater er på tilbakegang. Ceriana conopsoides iht. IUCNs kriterier i kategori VU.
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NE
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Nielsen, T.R. & Ødegaard, F. 2013. New and little known Norwegian hoverflies (Diptera, Syrphidae) Norwegian Journal of Entomology 60: 126-134