RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Arctophila bombiformis  (Fallén, 1810)

gulstripet bjørneblomsterflue

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for tovinger

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
1,5
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(iii,iv)
B.2
Forekomstareal
≤ 2000 km²
Kjent forekomstareal
72 km²
Mørketall
10
Beregnet areal
720
a.i
Kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
Arctophila bombiforme er en stor og lett synlig art, med størrelse og utseende som en jordhumle. Den lever i områder med eldre/gammel og åpen skog. Larven lever som nedbryter, muligens i råtehull i trær, et substrat som er fragmentert sett i forhold til de voksne sin aksjonsradius. Arten er sårbar overfor skogshogst og er i tilbakegang i flere land i Europa, bl.a. i Danmark og i Sverige (hvor den kategoriseres som CR). Vi har få funn i Norge, for siste 50-års perioden bare fra skogsområder på Østlandet. Arctophila bombiforme rødlistes iht. IUCNs kriterier i kategori VU.
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Åpne hogstformer (flatehogst og frøtrehogst som også inkluderer uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Kun i fremtiden Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Lukkede hogstformer (plukkhogst, skjermstilling, tynning, uttak av enkelttrær, inkludert uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Kun i fremtiden Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Uttak av død ved (stående *gadd* og liggende *læger*)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Annen påvirkning på habitat
Fjerning av dødt virke
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Annen påvirkning på habitat
Tynning, vedhogst, avvirkning av spesielle type trær (gamle, hule, brannskade)
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Nielsen, Tore R. 1999. Check-list and distribution maps of Norwegian Hoverflies, with description of Platycheirus laskai nov. sp. (Diptera, Syrphidae). NINA, Norsk inst. for naturforskning. 035: 36
    • Nielsen, T.R. 1972. New Records of Norwegian Syrphid Flies (Dipt., Syrphidae). Norsk ent. Tidsskr. 19: 149-151