RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Anasimyia contracta  Claussen & Torp, 1980

midjedamblomsterrflue

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for tovinger

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
1
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
20 km²
Mørketall
10
Beregnet areal
200
a.i
Kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Anasimyia contracta er knyttet til våtmark, gjerne næringsrike dammer og innsjøer med rik vegetasjon (dunkjevle, bukkeblad m.fl.). Larvene lever som nedbrytere i det planterike mudderet. Voksne individer er svært stedbundne med liten aksjonsradius. Det er få funn av arten i Norge, alle langs kysten i SØ-Norge. Det er mulig at den er temperaturkrevende. Levestedene (habitatene) dens er ustabile, de vokser gradvis igjen og blir "tørrmark", som så utelukker artens videre eksistens. Få funnsteder med stor spredning, og faren for videre gjenvekst av habitater, gjør at Anasimyia contracta vurderes i kategori EN.
Oslo og Akershus
kjent
Vestfold
kjent
Vest-Agder
kjent
  • Ferskvannssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
Pågående Ukjent Ukjent
Forurensing > Terrestrisk
Næringssalter og organiske næringsstoffer
Pågående Ukjent Ukjent
Forurensing > I vann
Næringssalter og organiske næringstoffer
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Nielsen, Tore R. 1999. Check-list and distribution maps of Norwegian Hoverflies, with description of Platycheirus laskai nov. sp. (Diptera, Syrphidae). NINA, Norsk inst. for naturforskning. 035: 36
    • Alan E. Stubbs & Steven J. Falk 2002. British Hoverflies The British Entomological and Natural History Society Second Edition: 469
    • Ernst Torp 1994. Danmarks Svirrefluer Danmarks Dyreliv Bind 6: 490