RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Machimus setibarbus  (Loew, 1849)

svartskjeggrovflue

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for tovinger

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
1
Gjeldende kriterier
B2a((i),ii)b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
4 km²
Mørketall
25
Beregnet areal
100
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
a.ii
Få lokaliteter ≤ 5
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Machimus setibarbus er kun kjent fra én lokalitet i Norge; Helleåsen i Porsgrunn. Dette er en lokalitet preget av kalkfuruskog med innslag av hassel og asal. Varme sørvendte tørrenger. Lokaliteten ligger inntil et fabrikkområde med gruvedrift, og faren for fremtidig ødeleggelse i denne sammenheng er tilstede. Området ser ellers ut til å ha liten ferdsel grunnet beliggenhet og få fastboende. Mørketall for forekomstareal for denne arten er satt til 5. Machimus setibarbus rødlistes iht. IUCN-kriteriene i kategori EN.
Telemark
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Industri/næringsutbygging
Kun i fremtiden Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Åpne hogstformer (flatehogst og frøtrehogst som også inkluderer uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Kun i fremtiden Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Lukkede hogstformer (plukkhogst, skjermstilling, tynning, uttak av enkelttrær, inkludert uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent