RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Asilus crabroniformis  Linnaeus, 1758

vepserovflue

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for tovinger

Asilus crabroniformis er kjent fra 3 lokaliteter i Norge. Alle funn er av eldre dato (1800-tallet). Arten er utbred over store deler av Europa. Asilus crabroniformis har godt kraftig tilbake i Norden på 1900-tallet. Asilus crabroniformis legger egg i ekskrementer fra først og fremst kyr, men også fra hest. Larven blir over 3 cm lang og lever som rovdyr, først og fremst på billelarver (Coleoptera) i de tørre ekskrementene. Opphør av beitedrift på både åpne og trebesatte beitemarker har ført til at artens habitat har minsket kraftig. Seinere års økende bruk av biocider hos kyr/hest har ført til at substratene har blitt ubrukelige eller tomme for byttedyr. Dersom arten fremdeles finnes i landet, må det være i områder som har hatt kontinuerlig beite som har gitt tilstrekkelig med habitater. Det er lite trolig at slike områder finnes i Norge og arten er vurdert til å være borte fra vår fauna. Asilus crabroniformis ansees som utdødd fra den norske faunaen og føres i kategori RE.