RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Brevicornu setulosum  Zaitzev, 1988

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for tovinger

Brevicornu setulosum er i Norge funnet på én lokalitet i hver av kommunene Kautokeino og Sør-Varanger. Arten er ellers bare kjent fra N Russland (Karelen), Finland og Sverige (Lule Lappmark). Vi kjenner ikke noe til artens biologi eller foretrukne habitat. Det knyttes stor usikkerhet til artens korrekte kategoriplassering, og ingen kategorier fra og med CR til og med LC kan utelates. Brevicornu setulosum føres i kategori DD.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad

Ukjent
Ukjent Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Søli, G. & Rindal, E. 2012. Fungus gnats (Diptera, Mycetophilidae) from Finnmark, northern Norway. Norwegian Journal of Entomology 59: 158-181
    • Kjærandsen, J., Hedmark, K., Kurina, O., Polevoi, A., Økland, B. & Götmark, F. 2007. Annotated checklist of fungus gnats from Sweden (Diptera: Bolitophilidae, Diadocidiidae, Ditomyiidae, Keroplatidae and Mycetophilidae). Insect Systematics and Evolution Supplements 65: 1-128