RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Brevicornu occidentale  Zaitzev, 1988

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for tovinger

Fremmed art hvor reproduksjon er antatt eller dokumentert startet i norsk natur før 1800 og arten er etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
1
Gjeldende kriterier
B1a((i),ii)b(iii)+2a((i),ii)b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 100 km²
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
4 km²
Mørketall
10
Beregnet areal
40
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
a.ii
Få lokaliteter ≤ 10
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Brevicornu occidentale er kun kjent fra Ormtjernkampen i Oppland. Arten er meget sjelden i Europa, og har sannsynligvis sin hovedutbredelse i Nord-Amerika. I Europa er den i tillegg til Norge, også rapportert fra Nord-Russland. Arten ser ut til å være knyttet til gammel granskog (urskog) og dette er et habitat som er tilbakegang i Norge. Arten kan således betraktes som fragmentert og ha et habitat som er på tilbakegang. Mørketall for forekomstareal settes således til 10. Brevicornu occidentale rødlistes iht IUCN-kriteriene i kategori VU.
Oppland
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Åpne hogstformer (flatehogst og frøtrehogst som også inkluderer uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Uttak av død ved (stående *gadd* og liggende *læger*)
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Økland, B. & Zaitzev, A.I. 1997. Mycetophilids (Diptera, Sciaroidea) from southeastern Norway. Fauna norv. Ser. B. 44: 27-37
    • Gammelmo, Ø. & Søli, G. 2006. Norwegian fungus gnats of the family Mycetophilidae (Diptera, Nematocera). Norw. J. Entomol. 53 (1): 57-69