RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Boletina kowarzi  Stackelberg, 1943

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for tovinger

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
1
Gjeldende kriterier
B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 100 km²
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
8 km²
Mørketall
20
Beregnet areal
160
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Boletina kowarzi er kjent fra to lokaliteter i Norge, Gravastranda i Telemark og Veggefjellet i Vestfold. Arten ble rapportert ny for Norge i 2006 og den er ikke funnet på nye lokaliteter siden forrige rødlistevurdering. Arten er tidligere kun kjent fra Tyskland. Arten ser ut til å være knyttet til edelløvskogsområder og larven lever trolig i sopp, muligens vedboende. Boletina kowarzi er foreløpig kun rapportert fra pressområdet rundt Oslofjorden. Arten finnes trolig på flere lokaliteter i dette området og mørketallet er satt til 20. Arten rødlistes iht. IUCNs kriterier i kategori VU.
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
  • Skog
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Uttak av død ved (stående *gadd* og liggende *læger*)
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Gammelmo, Ø. & Søli, G. 2006. Norwegian fungus gnats of the family Mycetophilidae (Diptera, Nematocera). Norw. J. Entomol. 53 (1): 57-69