Paralithodes camtschatica  (Tilesius, 1815)

kongekrabbe

Kategori - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomité for krepsdyr

Arten er ikke vurdert
Arten har ikke "etablert reproduserende" bestand hos oss, og < 2 % av global bestand oppholder seg regelmessig i Norge