RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Astacus astacus  (Linnaeus, 1758)

edelkreps

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for krepsdyr

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
9,0
Gjeldende kriterier
A2(c,e)+3(e)
A2
50-80 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
e
% endring basert på negativ påvirkning fra innførte arter, hybridisering, patogener, forurensning, konkurrerende arter eller parasitter
A3
50-80 % framtidig reduksjon kommende 10 år/3 generasjoner
e
% endring basert på negativ påvirkning fra innførte arter, hybridisering, patogener, forurensning, konkurrerende arter eller parasitter
Edelkreps (Astacus astacus) har et rimelig stort utbredelsesareal på Østlandet, samt mindre forekomster (utsettinger i nyere tid) på Vestlandet og i Midt-Norge. Arten har gått merkbart tilbake de senere tiår, bl.a. som følge av forurensning, gjengroing av sjøer (bl.a. Steinsfjorden/Tyrifjorden) og introduserte sykdommer. Per 2014 er det registrert rundt 470 bestander i Norge. Etter en spørreundersøkelse gjennomført i 2011 økte antall bestander med 84. Dette høres positivt ut, men økningen skyldes ikke bedrede forhold eller fremtidsutsikter for edelkreps, men kun at arten er bedre kartlagt. Edelkrepsen trues spesielt av krepsepest som skyldes en sopp (Aphanomyces astaci) som overføres med den fremmede arten signalkreps. Krepsepestbærende signalkreps har etablert seg (funnet i 2008) i Store Le og i Haldenvassdraget sør for Ørje, og edelkrepsbestandene i disse store systemene er tapt. Senere er det funnet krepsepestbærende signalkreps i Telemark og i Bærum kommune (Akershus). Signalkrepsen er i spredning, og siden forrige rødlisteoppdatering er det oppdaget bestander av signalkreps i Sør-Trønderlag, Nord-Trønderlag og nye funnsteder oppover i Haldenvassdraget. Utbrudd av krepsepest har ført til nær utryddelse av edelkreps i Glomma (smitten er fortsatt aktiv i vassdraget), Haldenvassdraget og Store Le. I tillegg til mange illegale utsettinger som er oppdaget i Sverige nær norskegrensen, understreker funnene av signalkreps i Norge (også langt fra svenskegrensen) at trusselen knyttet til videre spredning av krepsepest til nye områder er meget stor. Edelkrepsens status vurderes fortsatt til sterkt truet (EN) selv om antall kjente bestander har økt. Vurderingene er foretatt etter A-kriteriet på basis av samlet utvikling (A2, tap av bestander) og trusselen i forhold til signalkreps og risiko for videre spredning av krepsepest (A3, mulig framtidig tap). Edelkreps var tidligere oppført på norsk svarteliste (2007) med bakgrunn i at arten trolig var utsatt i Norge for flere hundre år siden. Etter revisjon av kriteriene for fremmede arter med fastsetting av år 1800 som grense bakover i tid (Gederaas m.fl. 2012), blir edelkrepsen ikke lenger betraktet som fremmed art.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
 • Ferskvannssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad

Fremmede arter
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Forurensing
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Påvirkning på habitat
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Publikasjoner

  • Taugbøl, T. & Skurdal, J. 1995. Krepsens utbredelse i Norge. Østlandsforskning, notat. 1995-5: 1-18+
  • Gederaas L, Moen TL, Skjelseth S & Larsen L-K (red) 2012. Fremmede arter i Norge - med norsk svarteliste 2012. Artsdatabanken, Trondheim
 • Personer

  • Toverud, Øystein
  • Taugbøl, Trond
  • Johnsen, Stein