RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Sclerocrangon ferox  (G.O. Sars, 1877)

piggishavsreke

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for krepsdyr

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a((i),ii)b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
8 km²
Mørketall
2
Beregnet areal
16
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
a.ii
Få lokaliteter ≤ 5
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Piggishavsreke er en kaldtvannsart som forekommer på relativt grunn vann og i moderate dyp i arktiske områder. Den er vanlig forekommende på Spitsbergen. I norske farvann er den kjent fra kaldtvannsområder i Porsanger og ved Varangerhalvøya. Disse habitatene er små og isolerte. Det har vært antydet at norske bestander kan være relikter fra istiden, men dette er usikkert. Artens norske forekomster er uansett langt fra artens øvrige utbredelsesområde må betraktes som isolerte. Arten har larveutvikling med yngelpleie slik at sannsynlighet for nyrekruttering fra arktiske bestander er svært liten. I indre Porsangerfjorden foregår det faste undersøkelser hvor pigget ishavsreke fanges regelmessig. Arten vil være truet ved temperaturøkning som følge av endringer i klima og habitatforstyrrelse. Artens habitat er nylig blitt invadert av kongekrabben. Det er ikke kjent i hvilken grad krabben vil kunne utgjøre en trussel, men kongekrabben kan være en næringskonkurrent og det er antatt at endringer i bunnøkosystemet som følge av at kongekrabben nedbeiter andre bunndyr med økologisk viktige funksjoner vil kunne virke negativt. Muligens kan krabben også være en predator på arten.Piggishavsreke rødlistes som sterkt truet ut fra få og isolerte forekomster i Norge (B2), samt redusert habitatkvalitet ved temperaturøkning og påvirkning fra kongekrabben.
Finnmark
kjent
Svalbard med sjøområder
kjent
  • Saltvannssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Fremmede arter
Påvirker habitatet
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
Klimatiske endringer > Regionale
Temperaturendring
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Brattegard, T. & Christiansen, ME. 1997. Order Decapoda (Phylum Crustacea). Pp. 215-222 in: Brattegard, T. & Holthe, T. (eds.). Distribution of marine, benthic macro-organisms in Norway. Research Report for DN. Directorate for Nature Man
    • Sunnset BH 2010. Arktiske bunndyr i Porsangerfjorden Havforskningsinstituttet nyhetsarkiv Desember 2010: 3 sider
    • Oug E, Fuhrmann MM. 2013. Bunndyrsamfunn i foreslått marint verneområde i indre Porsangerfjorden. Artssammensetning og biomasse før invasjon av kongekrabben 2011. NIVA rapport 6556-2013: 40 sider