RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Coronella austriaca  Laurenti, 1768

slettsnok

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for amfibier, reptiler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
7,0
Gjeldende kriterier
B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 40000 km²
Kjent utbredelsesområde
42364 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
42364
B.2
Forekomstareal
≤ 4000 km²
Kjent forekomstareal
720 km²
Mørketall
5
Beregnet areal
3600
a.i
Kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Slettsnoken Coronella austriaca finnes utbredt i kyststrøkene rundt Oslofjorden og i lavlandet på Sørlandet. Arten er varmekjær og utbredelsen derfor noe flekkvis med forekomst på steder med spesielt godt mikroklima, slik som og åpent, soleksponert landskap og bratte sørvendte berg. Slik kommer slettsnoken i konkurranse med menneskelig bosetning og aktivitet. Da artens utbredeIse er dårlig kartlagt, er forekomstarealet, usikkert og mørketallet er satt til 5. Arten har sannsynligvis hatt en viss bestandsnedgang bl.a. som følge av hytte-, hus- og vegutbygging med trafikk, dessuten av gjengroing i det åpne kulturlandskapet. En slik nedgang er imidlertid vanskelig å kvantifisere. Slettsnoken er relativt stasjonær, og forekomstene fragmentert med mer eller mindre isolerte bestander (Sørensen 2013). Ut fra B-kriteriet (B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii)) er slettsnoken rødlistet som NT.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
  • Kysttilknyttet mark
  • Berg, ur og grunnlendt mark
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Menneskelig forstyrrelse
Branner
Opphørt (kan inntreffe igjen) Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning > Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Industri/næringsutbygging
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Boligbebyggelse/boligutbygging
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Utvinning (gruvedrift og steinbrudd)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Vindkraftutbygging
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Dolmen, D. 2008. Norske amfibier og reptiler. Bli med ut! (Tapir Akademisk Forlag, Trondheim) 9: 1-177
    • Sørensen, P. 2013. Slettsnoken i Norge. Fauna 66: 110-123