RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Triturus cristatus  (Laurenti, 1768)

storsalamander

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for amfibier, reptiler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
6,0
Gjeldende kriterier
A2(c)
A2
15-30 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
Det finnes livskraftige bestander av storsalamander Triturus cristatus på Østlandet, på Vestlandet og i Midt-Norge. Storsalamanderen yngler i kulturlandskapsdammer og gode myrvannslokaliteter. På grunn av mange målrettete undersøkelser for å påvise arten på nye steder, har antall kjente storsalamanderlokaliteter økt innafor utbredelsesområdet. Mange andre kjente lokaliteter er imidlertid gamle, og storsalamanderen muligens utdødd. Det reelle antall lokaliteter har gått ned og går stadig ned pga. gjenfylling og drenering av yngledammene, utsetting av fisk, forurensning og utbygging, og mange perifere lokaliteter/ områder er blitt isolerte. Tilbakegangen er antatt å være i overkant av 15% på tre generasjoner; dette er imidlertid vanskelig å kvantifisere sikkert. Graden av lokalitetsødeleggelser er i dag muligens noe mindre enn tidligere pga. bedre forvaltning av arten og yngledammene. Situasjonen kan imidlertid igjen lett snu seg, og at habitatet igjen settes under større press. Det er derfor behov for en ajourføring av gamle og nye lokaliteter og en rullerende totalovervåkning for storsalamanderen i Norge.Ut fra de siste års tilbakegang rødlistes storsalamanderen som NT etter A-kriteriet (A2(c)).
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
  • Ferskvannssystemer
  • Våtmarkssystemer
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Fremmede arter
Predatorer
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Forurensing > I vann
Sur nedbør
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Jordbruk
Oppdyrking
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Jordbruk
Drenering (grøfting)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Grøfting og grøfterens (f.eks. myr og sumpskog)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Industri/næringsutbygging
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Deponering (dumping, utfyllinger og avfallsdeponier)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Boligbebyggelse/boligutbygging
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Opphørt drift
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Annen påvirkning på habitat
Motorferdsel
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Dolmen, D. 2008. Norske amfibier og reptiler Bli med ut! 9: 1-77
    • Dolmen, D. & Strand, L.Å. 1997. Preliminært amfibieatlas. NTNU Vitenskapsmuseet Zoologisk Notat. 1997-8: 1-62