RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Euryte minor  T. Scott, 1905

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for krepsdyr

Slekten Euryte omfatter hyperbentiske arter som finnes i miljøer med sand eller makroalger, ofte på grunt vann. Slike miljøer er lite undersøkt, og det finnes lite dokumentasjon på artenes forekomst i norske farvann etter observasjoner som ble gjort av G.O.Sars for omkring hundre år siden. Utbredelse og forekomst av artene innenfor Euryte er derfor svært usikker. Det er mulig at arten er vanlig i norske sjøområder, men kategori DD velges fordi det ikke synes å foreligge nyere relevante undersøkelser til å bekrefte dette. Det er noe usikkert om dette er en god art. Flere forskere har betraktet E. minor sum underart til Euryte longicauda (da referert som Euryte longicauda minor). I nyere studier er E. minor akseptert som god art.
  • Publikasjoner

    • Enckell, PH. 1980. Kräftdjur. Bokförlaget Signum i Lund. 685 sider