RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Anurophorus fulvus  Fjellberg, 1988

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for spretthaler

En nordlig art knyttet til mose/lav på steinblokker og fjellrabber. Vanlig i kystfjella i Troms og Finnmark. Ikke truet.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
LC