RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Megaphorura arctica  (Tullberg, 1876)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for spretthaler

En sirkumpolar art med mange forekomster langs kysten fra Lista til Finnmark. Knyttet til fuglefjell og strandområder med rik algeproduksjon (tangoppskyll, algevekst på fuktige klippevegger). Eiendommelig nok forekommer den også i høyfjellet der den finnes under mose på stein - helt isolert fra kystforekomstene. Svært vanlig på Svalbard. Høyfjellspopulasjonene kan muligens være truet av klimaendringer, ellers synes den ikke å være truet.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Tidligere vurdering (2010)
LC