RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Uralaphorura schilovi  (Martynova, 1976)

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for spretthaler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
D2
D.2
Forekomstareal < 40 km² eller antall lokaliteter <= 10
Arten er hittil bare funnet på et fåtall lokaliteter i kystfjella (450-1.250 m) i Troms og vest-Finnmark der den går i mose og lav på eksponerte knauser og steinblokker, spesielt på utkikksplasser for fugl der det blir en nitrofil vegetasjon (gjødseleffekt). Den er ellers kjent fra N.Russland og Sibir til øst for Taimyr. De norske forekomstene utgjør vestgrensen. Arten er muligens vidt utbredt i kystfjella i Nord Norge, men bør stå på Rødlista inntil dette er dokumentert. Forekomstene er naturlig fragmentert ettersom arten bare finnes over en viss høyde (ikke i lavlandet). En klimaendring med høyere temperatur kan være en trussel mot arten. Den vurderes foreløpig etter D-kriteriene, men økt kunnskap kan aktualisere en revurdering etter B- eller A-kriterier.
Troms
kjent
Finnmark
kjent
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
> 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
  • Publikasjoner

    • Babenko, A. & A. Fjellberg 2006. Collembola Septentrionale. A catalogue of springtails of the Arctic regions. KMK Scientific Press, Moscow. 190 pp.