RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Pseudachorutella asigillata  (Börner, 1901)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for spretthaler

Arten er knyttet til strø og råtten ved i ulike skogtyper. Selv om det er relativt få funn er arten neppe truet.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Tidligere vurdering (2010)
LC