RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Entoloma ochreoprunuloides  Morgado & Noordel.

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
C1+2a(i)
C1
Pågående populasjonsreduksjon
< 10000 individ og 10 % reduksjon på 10 år/3 gen.
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 10000 individ og største delpopulasjon ≤ 1000 individ
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
5
Mørketall
30
Beregnet populasjonstørrelse
150
"Linderødspore" er så langt funnet i kalkrik moldjord i kalklindeskog, men kan også tenkes å opptre i kalkrik kulturmarkseng. Kalklindeskog er godt soppkartlagt, bl.a. med eget overvåkingsprogram, og arten vurderes å være godt ettersøkt, med relativt lave mørketall (litt avhengig av hvor mye den opptrer utenfor kalklindeskogen). Det er 5 kjente, sikre lokaliteter (Oslo, Bærum, Røyken, Porsgrunn; DNA-sekvensert). Det virkelige antallet lokaliteter antas å ikke overstige 150, noe som vil tilsvare omtrent 3 000 individer etter følgende sjablong: 2 geneter/lokalitet x 10 rameter(fragmenterte mycel)/genet. Kalklindeskog er rødlistet (som VU), og arten vurderes å ha hatt en sterk nedgang siste 50 år. Arten rødlistes som VU etter C1 og C2a(i) på grunnlag av totalbestand <10 000 ind., pågående reduksjon i habitat og bestand, og små del-populasjoner. </span>
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad

Påvirkning på habitat
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)