RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Sorbus sognensis  (Hedl.) Hyl. ined.

sogneasal

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
30
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 1000
Sogneasal Sorbus sognensis vurderes som sårbar (VU) på grunn av et nogså lågt totalt individtall (godt under 1000) innen et begrenset antall forekomster i et begrenset område, og en viss trussel fra skogbruk og gjengroing. Arten vokser i varm, brattlendt blandingsskog og i berg. Den er begrenset til ett delområde ved indre Sognefjorden og ett mulig i ytre Sogn og Nordfjord i SF Hyllestad, Solund og Flora (se Grundt & Salvesen 2011). Arten hører til smalasal-gruppen og er ikke formelt beskrevet ennå, men navnet er i bruk. Den er bare kjent fra Norge og er dermed norsk ansvarsart.
Sogn og Fjordane
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
> 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk
Skogbruk (kommersielt)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Grundt, H.H. & Salvesen, P.H. 2011. Kjenn din Sorbus: Rogn og asal i Norge Rapport fra Skog og landskap 23/2011: 104