RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Sphagnum venustum  Flatberg

sylfidetorvmose

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
20
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 250
Sylfidetorvmose vokser på fattig jordvassmyr i nordboreal sone. På den ene kjente lokaliteten i Steinkjer, Nord-Trøndelag vokser den sammen med Sphagnum angermanicum. Ellers forekommer arten i Labrador og Quebec i østlige Canada. Sylfidetorvmose ble beskrevet av Flatberg i 2008, men arten har vært aktivt ettersøkt på potensielle lokaliteter i nærheten av den kjente lokaliteten og ved revisjon av herbariemateriale av assosierte arter. På bakgrunn av dette settes mørketallet til 10. På bakgrunn av kunnskapen fra den ene populasjonen settes antall individ/m2 per lokalitet til 7. De viktigste trusslene mot arten er påvirkning på habitatet i form av hyttebygging, veier etc. og tilfeldig mortalitet. Det er derimot vanskelig å vurdere om populasjonen er i tilbakegang, og sylfidetorvmose vurderes som sterkt truet-EN etter D-kriteriet liten populasjon.
  • Våtmarkssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad

Tilfeldig mortalitet
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent

Påvirkning på habitat
Pågående Ukjent Ukjent