RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Temnothorax interruptus  (Schenck, 1852)

lys dvergmaur

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
4 km²
Mørketall
10
Beregnet areal
40
a.i
Kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Arten er kun påvist på en lokalitet i Norge på Skåtøy i Telemark der det er funnet flere samfunn. Et gammelt funn også fra Ekeberg i Oslo, men dette har høyst trolig gått ut. Arten kan være noe oversett, men har høyst trolig et utbredelsesområde og et forekomstareal som ligger under terskelverdiene på hhv 5000 km2 og 500 km2 under B-kriteriet. Arten antas å være kraftig fragmentert med færre enn 10 lokaliteter totalt. Habitatene ligger i pressområder langs kysten som forringes i kvalitet pga. tråkk fra beitedyr, friluftsliv eller framvekst av fremmede planter. Noen områder reduseres også i areal pga. f.eks. hyttebygging eller annen habitatødeleggelse.
Telemark
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
  • Kysttilknyttet mark
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Opphørt drift
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Ødegaard, F., Olsen, K.M., Staverløkk, A. & Gjershaug, J.O. 2015. Towards a new era for the knowledge of ants (Hymenoptera, Formicidae) in Norway? Nine species new to the country. Norwegian Journal of Entomology 62: 80-99.