RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Pilosella peleteriana boreades  (Omang)

lappmattesveve

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
7
Gjeldende kriterier
B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
Kjent utbredelsesområde
1000 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
1000
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
24 km²
Mørketall
1,5
Beregnet areal
36
a.ii
Få lokaliteter ≤ 10
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Lappmattesveve Pilosella peleteriana ssp. boreades vurderes som sårbar (VU) på grunn av antatt markert tilbakegang og få kjente, gjenværende forekomster. Planten vokser ved foten av berg og på stabilisert skredjord, oftest i beiteområder, og er trolig avhengig av beite for ikke å bli overvokst. Den er begrenset til Fi Alta, Hammerfest og Tana og rapporteres av Omang (1935) fra 17 lokaliteter. Den har vært målrettet ettersøkt av T. Alm m. fl. og er gjenfunnet eller nyfunnet på 1990-tallet på 4 lokaliteter i Alta og 1 i Tana (pluss en trolig gjenværende forekomst kjent fra 1955). Dette er en plantegeografisk meget spesiell plante; forekomstene i Finnmark er ekstremt isolerte fra utbredelsen av de to andre underartene, i hovedsak fra Oslo og sørover. Rasen er bare kjent fra Finnmark. Hårsveve-slekta Pilosella blir her vurdert for rødliste. Slekta ble grundig studert i Norge i første halvdel av 1900-tallet (S.O.F. Omang), med innsamlinger av titusenvis av herbariebelegg og med en omfattende sammenfatning av de norske artene hos Omang (1935). Senere ble slekta neglisjert og kunnskapen glemt. Herbariematerialet er ikke studert i nyere tid og er svært tungt tilgjengelig. Vår vurdering for rødliste bygger derfor på materiale og opplysninger samlet de siste tiårene, og systemet av arter er et annet enn Omangs (og noe forskjellig fra T. Tylers system som brukes i svensk rødliste, se Tyler 2001). Vi har forsøkt å modifisere et moderne europeisk system (Bräutigam & Greuter 2007).
Finnmark
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
> 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk
Opphørt/redusert drift
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Omang, S.O.F. 1935. Die Hieracien norwegens. I. Monographische Bearbeitung der Untergattung Piloselloidea. Det norske videnskaps-akademi i Oslo, Oslo. 179 s + 4 pl.