RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Pilosella scandinavica  (Dahlst.) Schljakov

slåttesveve

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
7
Gjeldende kriterier
A4(c)
A4
15-30 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
Slåttesveve Pilosella scandinavica (tidligere Hieracium scandinavicum) vurderes som nær truet (NT) på grunn av rapportert tilbakegang og tilknytning til sårbare naturtyper. Dette har vært en karakteristisk art i 'gode' setervoller og fjellbeitemark i Øst-Norge fra He Ringsaker og Te Tinn og Hjartdal nord til ST Røros og Oppdal, med noen få forekomster over fjellet til MR Rauma. Tore Berg, den beste kjenneren av hårsvever i Norge, rapporterer sterk tilbakegang, men vi er usikre på om denne tilbakegangen nå ligger så langt tilbake at den faller utafor mulig vurderingsperiode (ca. 20 år). Det er moderne funn fra 42 lokaliteter, og mørketallet er trolig stort. Arten er begrenset til Skandinavia. Hårsveve-slekta Pilosella blir her vurdert for rødliste. Slekta ble grundig studert i Norge i første halvdel av 1900-tallet (S.O.F. Omang), med innsamlinger av titusenvis av herbariebelegg og med en omfattende sammenfatning av de norske artene hos Omang (1935). Senere ble slekta neglisjert og kunnskapen glemt. Herbariematerialet er ikke studert i nyere tid og er svært tungt tilgjengelig. Vår vurdering for rødliste bygger derfor på materiale og opplysninger samlet de siste tiårene, og systemet av arter er et annet enn Omangs (og noe forskjellig fra T. Tylers system som brukes i svensk rødliste, se Tyler 2001). Vi har forsøkt å modifisere et moderne europeisk system (Bräutigam & Greuter 2007).
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Telemark
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
  • Sterkt endret mark
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
> 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk
Opphørt/redusert drift
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent