RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Pilosella officinarum  Vaill.

hårsveve

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Hårsveve Pilosella officinarum (tidligere Hieracium pilosella) vurderes som trygg (LC). Den er den vanligste av Pilosella-artene i Norge, ved siden av aurikkelsveve, og utbredt på tørr grasmark, berg og skrotemark nord til No Vesterålen. Det er ingen tegn på tilbakegang. Hårsveve-slekta Pilosella blir her vurdert for rødliste. Slekta ble grundig studert i Norge i første halvdel av 1900-tallet (S.O.F. Omang), med innsamlinger av titusenvis av herbariebelegg og med en omfattende sammenfatning av de norske artene hos Omang (1935). Senere ble slekta neglisjert og kunnskapen glemt. Herbariematerialet er ikke studert i nyere tid og er svært tungt tilgjengelig. Vår vurdering for rødliste bygger derfor på materiale og opplysninger samlet de siste tiårene, og systemet av arter er et annet enn Omangs (og noe forskjellig fra T. Tylers system som brukes i svensk rødliste, se Tyler 2001). Vi har forsøkt å modifisere et moderne europeisk system (Bräutigam & Greuter 2007).
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %