RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Leptothorax goesswaldi  Kutter, 1967

parasittsmalmaur

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
4 km²
Mørketall
10
Beregnet areal
40
a.i
Kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
En av Europas mest sjeldne maurarter som lever parasittisk på håret smalmaur, Leptothorax acervorum. Arten er kun funnet en gang i Norge, men er høyst trolig noe oversett. Likevel antas bestandene å være kraftig fragmentert til tross for at verten er vanlig. Artens potensielle geografiske utbredelsesområde er begrenset til arealer som er under sterkt press fra skogbruk. Habitatet antas derfor å være i tilbakegang pga. at skog som ikke har vært flatehogd er i reduksjon.
Oslo og Akershus
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Ødegaard, F., Olsen, K.M., Staverløkk, A. & Gjershaug, J.O. 2015. Towards a new era for the knowledge of ants (Hymenoptera, Formicidae) in Norway? Nine species new to the country. Norwegian Journal of Entomology 62: 80-99.