RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Leptothorax kutteri  Buschinger, 1966

snyltesmalmaur

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er nylig påvist i Norge i Sør-Trøndelag. Den lever parasittisk hos Leptothorax acervorum som har en vid utbredelse. Omfattende søk etter arten indikerer at den er sjelden og finnes trolig kun spredt der verten finnes tallrik. Det er stor usikkerhet omkring både utbredelse, eventuell tilbakegang og spredningsforhold. Arten vurderes derfor til DD.
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Ødegaard, F., Olsen, K.M., Staverløkk, A. & Gjershaug, J.O. 2015. Towards a new era for the knowledge of ants (Hymenoptera, Formicidae) in Norway? Nine species new to the country. Norwegian Journal of Entomology 62: 80-99.