RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Tortella alpicola  Dixon

alpevrimose

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Tortella alpicola ble for første gang samlet i Norge i 2004, men materialet ble ikke bestemt til denne arten før flere år senere. De siste tre årene har det tilkommet flere lokaliteter fra Hole i Buskerud i sør til Fauske og Saltdal i Nordland i nord. Arten er nå kjent fra 6 lokaliteter. Den vokser tørt og soleksponert og er kun påvist fra kalkrik berggrunn. Den er trolig tidligere sammenbladet med skjørvrimose og det trengs mer erfaring med arten før vi kan si noe om reell utbredelse og eventuelle trusler. Det er anslått et individtall som fører arten inn på D1-kriteriet, men vi velger å plassere arten i kategorien DD - kunnskapsbrist som følge av stor usikkerhet.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk
Opphørt/redusert drift
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)