RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Kikimora palustris  Eskov, 1988

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for edderkoppdyr

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(i,ii,iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
4 km²
Mørketall
40
Beregnet areal
160
a.i
Kraftig fragmentering
b.i
Pågående reduksjon av utbredelsesområde
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Det finnes kun en funnplass av Kikimora palustris i Norge, og det er på en høytliggende palsmyr (750 moh) med spredt småfuru mellom Engerdalsetra og Drevsjø i Hedmark. Ifølge litteraturen er arten begrenset til Norge, Finland og Russland. Det typiske habitatet for denne arten er palsmyrer og dette habitatet er under meget sterkt press i dag grunnet klimaendringene, og er blitt plassert i kategorien EN i Norsk rødliste for naturtyper. Kikimora palustris er også plassert under kategorien VU i Finland med klimaendringer som største trusselfaktor. Mulig forekomst- og utbredelseareal for arten er her gitt etter forekomst- og utbredelseareal for palsmyr. Det er mulig forekomstareal (inklusive mørketall) som er mest begrensende for K. palustris, og når dessuten habitatet er fragmentert og under trussel av klimaendringer ender arten opp i kategorien EN etter kriteriene B2a(i)b(i,ii,iii).
Hedmark
kjent
 • Fjell
 • Våtmarkssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad

Klimatiske endringer
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent

Menneskelig forstyrrelse
Pågående Ukjent Ukjent
 • Publikasjoner

  • Edderkopper.net -Forum 2012.
  • Nentwig W., Blick T., Gloor D., Hänggi A. & Kropf C. Version 08.2014. Spiders of Europe
  • Moen, A. & Øien D. I. 2011. Våtmarkssystemer - I: Lindgaard, A. og Henriksen, S (red.) Norske rødliste for naturtyper 2011 Artsdatabanken, Trondheim 69-74
  • Koponen, S., Hoffmann, J., Marusik, Y. 2002. Kikimora palustris Eskov, 1988 (Araneae: Linyphiidae) found in Europe. Ent Fenn. 13: 129-133.
 • URI

  • Mine edderkopper.