RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Robertus ungulatus  Vogelsanger, 1944

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for edderkoppdyr

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a(ii)b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
4 km²
Mørketall
5
Beregnet areal
20
a.ii
Få lokaliteter ≤ 5
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Robertus ungulatus er ny for Norge siden siste rødliste. Arten ble funnet i en kystmyr, Rognabekken myrområde i Stord, Hordaland. Funnet i Norge utgjør det nord-vestligste delen av kjent utbredelse av arten i verden. Denne delen av landet er så pass vel undersøkt at det er liten grunn til å tro at den er forbisedd, og det er sannsynlig at R. ungulatus er meget lokal og sjelden. Myren er truet av gjengroing. Samlet gjør dette at R. ungulatus blir plassert i kategorien EN etter kriteriene B2a(ii)b(iii).
Hordaland
kjent
  • Våtmarkssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk
Opphørt/redusert drift
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Edderkopper.net -Forum 2012.
    • Nentwig W., Blick T., Gloor D., Hänggi A. & Kropf C. Version 08.2014. Spiders of Europe
  • URI

    • Mine edderkopper.