RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Boletina pinusia  Maximova, 2001

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for tovinger

Boletina pinusia er rapportert fra 2 lokaliteter i Alta og fra en lokalitet i Porsanger. Arten ble beskrevet fra Vest Sibir, og dette er de eneste funnene som er rapportert utenfor Russland. Arten var meget tallrik på lokalitetene. Vi kjenner ikke noe til artens biologi. Arten var meget tallrik på lokalitetene i Alta i 1995. Manglende kunnskap om artens biologi og habitatkrav gjør at vi likevel ikke i dag kan foreta en tilfredsstillende rødlistevurdering etter IUCNs kriterier. Det knyttes også stor usikkerhet til artens korrekte kategoriplassering, og ingen kategorier fra og med CR til og med LC kan utelates. Boletina pinusia føres i kategori DD.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad

Ukjent
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Søli, G. & Rindal, E. 2012. Fungus gnats (Diptera, Mycetophilidae) from Finnmark, northern Norway. Norwegian Journal of Entomology 59: 158-181
    • Maximova, Y 2001. New species of fungus gnats (Diptera: Mycetophilidae) from Siberia Dipterological Research 12: 137-140